سيزده فروردين؛ روز طبيعت،

با نام حق

سلام

چون الان تو مسافرتم می ترسم

نشه به روزش کرد

پس حالا می نويسم

و می ترسم نتونم در دو سه روز اخير

 اين قالبوعوضش کنم

 آخه تعطيلات داره تموم می شه و بايد شکل جديدی به خودبگيره

 از اون بابت هم معذرت

اما

سيزده فروردين؛ روز طبيعت،

سيزده فروردين؛ روز طبيعت، روز پايان دوره جشن هاي نوروزي است. در اين روز مردم بنابر يک سنت فرهنگي از خانه ها بيرون و به دشت و صحرا و باغ مي روند تا آخرين  روز عيد را در طبيعت و در کنار سبزه و گياه وآب روان چشمه ها و جويبارها به شادي وخوشي بگذرانند.

بيرون رفتن از خانه‎ درروز سيزدهم‎ فروردين‎‎ و آن روز را بـه‎ شـادي‎ و تفـريـح‎ گذراندن‎‎ از رسوم‎ ديـريـن ايـرانـي‎ اسـت.
در اساطير ايراني‎‎ عمرجهان‎ هستـي 12 هـزار سال‎ است‎ و عدد 12 كه‎‎‎ ازبروج‎ دوازده گانـه گرفته‎‎‎ شده است‎ و پـس‎ از دوازده هـزارسـال‎ عمر جهان‎‎ بسته‎‎ مي‎‎ شود

 و انسان هايي كه در جهان‎‎ هستي‎ وظيفه‎ آنها جنگ‎ دربرابراهريمـن است، پس‎ از دوازده‎ هزار سال‎ بر اهريمـن‎ پيروز مي‎ شوند. از آن‎‎ پس‎ ديگر جهان مادي‎ وجودنخواهد داشت‎ و آدميان‎ به‎‎‎ جايگاه ابدي‎ خويش‎ بـه عـالـم‎ مينو بازمي‎ گردند.
بادانستن‎‎‎‎ اين موضوع مي‎ توان گفت‎ كه‎ اولين دوازده‎ روز جشن‎‎ زايش‎ انسان گويا تمثيـلـي‎ از 12 هزار سال‎ زندگي‎ انسـان‎ هـاسـت‎

و از روز سيزدهم‎‎ تمثيلي‎‎ از هزاره‎ سيـزدهـم مـي تواند باشد كه‎ آغازرهايـش‎ از جهـان‎ مـادي‎ است‎ و از اين‎ رو روزسيزدهم‎ مي‎ توانـد روز بـازگشـت‎ ارواح‎ مـينـو و روز بـزرگ‎ رامـش‎ كيهاني‎ باشد.
روزهاي‎ ماه‎‎ در ايران‎ قديم‎ نامي‎ ويژه داشت‎ و هريك‎ متعلق‎ به‎ ايزدي‎ بود و روز سيزدهـم‎ متعلق‎ به‎‎ ايزد تير يا "تيشتر" ي‎ بود كـه ايزد باران‎ است‎. 

براي‎ اين‎‎ كه‎ اين ايزد پيروز باشد لازم‎ بود كه‎‎ همه مردمان‎ در نماز از او نام‎ برنـد و از او طلب‎ باران‎ كنند.

 همچنين‎‎ خـوردن غـذاي‎ روز در دشـت‎ و صحـرا نشانه‎‎‎ همين‎‎ فديه گوسفندبريان اسـت‎ كـه در اوستا آمده‎‎‎‎ و افكندن‎ سبزه هاي‎ تازه دميده نوروزي‎ به‎ آب‎ روان‎ جويبارها از كارهـايـي‎ است‎ كه‎ در اين‎ روز انجام‎ مي‎ دادند.
هم‎ اكنون‎‎ نيز در اين روز كه‎ روز طبيعــت‎ نام‎‎ گرفته‎ است‎‎، مردم بنا برسنت فرهنگي‎ خود همراه‎‎ دوستان‎‎ و خـويشاوندانشان از خــانه خارج‎ مي‎‎ شوند وبه‎ دشت‎‎ و طبيعت مي روند تا آخرين‎ روز عيـد را بــه‎ شــادي‎ و تفــريح‎ بگذرانند.
دراين‎ روز معمولا مردم‎ براي‎ ناهـار آش‎ مـي‎ پزند و معتقدند كه‎‎ بايد در خارج‎ از خانـه اين‎‎ غذاتهيه‎‎ شود و همراه آن نيز باقالاپلو، سبزي‎ پلو يا ماهي‎‎ مي خورند. همچنين‎‎‎ خوردن آجيل‎، كاهو باسركه‎ انگبيـن عصرانه‎ بيشتر مردم‎ است.
نزديك‎‎ غروب‎ نيز پيش‎ از ترك كـردن‎ طبـيعـت‎ هرخانواده‎‎‎ اي‎‎ سبزه اي را كه پيش‎ از نوروز سبز كرده‎‎‎ است‎‎ به نشانه بركات و فرواني‎ در آب‎ مي‎‎ اندازند و سپس‎ به‎‎ خانه بازمی گردند

 تا سالی نو را با تلاش و کاميابی بيشتر آغاز کنند آمين

 

/ 0 نظر / 3 بازدید