تاکی؟

با نام يکتا آفريدگار

تا کی بايد در بند بود ؟ هان تا کی ؟

ما می خوايم آزاد باشيم

اين گفته ی خيلی هاس

اما اين آزادی چيه؟

آزادی يعنی چی؟

معنا کنيد لطفا

تا بعد

حضور

 

/ 0 نظر / 3 بازدید