بانام حق

سلام

امروز تحليف بود

قسم خيلی مهم است

در جايی که مساله خيلی مهم است

 ديگر قسم ياد می کنند

اميدورام دکتر احمدی نژاد به اين عهد

بيش از پيش آگاه باشد

همانگونه که گفت: امضاء اين تحليف مشکل است

آمين

/ 2 نظر / 3 بازدید
نسيم مهرباني

سلامی چو بوی خوش آشنايی ! آری قسم مشکل است . قسم يعنی دادن تعهد مسئولانه تعهدی که که فقط فرد و وجدان او ضمانت اجرايی آن است . اميد که آقای احمدی نژاد درک نموده باشد و بتواند با بهره گيری از منابع موجود اعم از انسانی و علمی و فنی به تعهداتش عمل کند . اين به آن منظور نيست که همه مسئوليت بر گردن يک فرد نهاده شده باشد بلکه فرد فرد ملت مسئولند او را در جهت به بار نشستن برنامه ها و تعهداتش وی را يار نمايند . ........موفق و دلشاد باشيد .

نسيم مهرباني

دوست گرامی ! شما وبلاگ بسيار پر باری داريد نکاتی رو اشاره ميکنيد که به روز هستند نکاتی که هر کدام انديشه ار را می پروراند . پيشنهاد ميکنم در تبليغ وبلاگ خود بکوشيد . تا دوستان بیشتری بتوانند از افکار و اندیشه های شما بهره ببرند . چرا که مطالب و بيانات و تذکرات شما هر کدام در ايجاد انگيزه و راهکارهای مختلف زندگی اجتماعی و سیاسی موثر هستند . موفق باشيد