اگه هست پس...

سلام دوباره

اگه سرگرميا اينا باشه و بد هم باشه و باعث دوری ما (يعنی جوونا )از تفکر بشه

مسئول کيه؟

اگه بشه راحت ازدواج کرد اين مشکلا هست؟

اگه هرکی يه خونه آبرو مند برا زندگی داشته باشهاينا پيش ميآد؟

احتمالا نه

مسئول کيه؟

تا بعد

خدانگهدار

حضور

/ 0 نظر / 4 بازدید