کلید حل مشکلات

ویژه ی یادواره ی سرداران شهید عاصی زاده ،محمدرضا جزایری (حنیف )،پاسداران وشهدای مزرعه سیف شهرستان اردکان 
سردار حسن واحدیان اردکانی می گوید وی مشهور بود به کلید عملیات، در هر منطقه ای که برای شناسایی می رفت اگر آن منطقه رامناسب می دید و تایید می کرد همه می فهمیدند که عملیات موفقیت آمیزی است.شهید عاصی زاده کلید محورهای شناسایی حساس بود. ورود ایشان به هر قسمتی کلید حل مشکلات بود. اگرگردانی در یک محور گیر می کرد ایشان با ابتکار عملی که داشت وارد صحنه می شد و گردان را از خطر نجات می داد. هشتاد درصد موفقیت عملیات محرم منوط  به نقش ابتکاری ایشان بود.

/ 0 نظر / 4 بازدید