عشق چيست (جديد)؟

باسمه تعالي
سلام دوباره
دوستي خواسته بود تا معناي عشق و را با هوس برايش توضيح دهيم خوب عشق هماني است كه داريم در موردش صحبت مي كنيم و اما هوس آن چيزي است كه پايدار نمي ماند و زود گذر است عشق است كه باعث افتخار است نه هوس پايان هوس هيچ وقت وصال با يار نيست فقط عشق صادقانه است كه پايدار مي ماند شما هم اگر كسي را دوست داريد صادقانه دوستش داشته باشيد تا معناي عشق را درك كنيد من فكر مي كنم اگر بخواهي دوست داشتن را ميان همه تقسيم كني مانعي ندارد اما عشق را تنها بايد به يكي هديه كني يكي كه صميمانه تورا دوست دارد و به تو عشق مي ورزد تا اين عشق ورزي منجر به وصال شود بعد هم برا ي حركت در پرتو اين عشق خودت را آماده كني بله با اين عشق است كه مي تواني به معبود نزديك شوي من نظرم را گفتم تا نظر شما چه باشد؟ با تشكر
حضور

/ 0 نظر / 3 بازدید