با نام حق

امروز اربعين است

چهل روز می گذرد که آزادگی تبلور کرده و حق آشکار شده است

حقی که تا هميشه تاريخ می ماند و روشنگری را  وظيفه می گذارد

وظيفه کسانی که به راستی هدايت يافته اند و محق

و امروز دل غمين است اما نه از آن نوع غمهايی که دل را می ميراند

 بلکه از غمهايی که دل را حيات می بخشد

دوستی می گفت :

ببين بيشتر تعطيلات ما در عزا هاست

واين روی روحيه مردم اثری منفی دارد

من حرفش را قبول کردم

 اما نه به اين دليل بلکه به اين علت که برخی فلسفه عزاداری

را نفميده اند وبه جای عزای شادی آور

 مروج عزايی ساختگی اند

 و معلوم است که اين نوع عزاداری روحيه مردم را خراب می کند

اين نظر من بود دوستم هم تاحدی پذيرفت

 شما را نميدانم

به هرحال هرکسی يک نظری دارد

ممنونم

حضورـ۱

 

/ 0 نظر / 3 بازدید