تشکر...

با نام او

از دوستان عزيزی که نامه زدند و ابراز لطف کردند تشکر می کنيم بابا بايد از اونا تشکر کرد

ميگن حضور هيچی نداره داره صبر کنيد

يکيش همين صبره

بايد صبر کرد تو زندگی تو کار تو خونه

تو کنترل احساسات و غريزه ها بله

صبر 23.gifگ

 

 

تا بعد

خداحافظ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید