و پروین...

به نام رب جلیل

سلام دوستان

دیروز روز پروین بود

Etesami.gif

روز تجلیل از این شاعره عارفه

و صاحب سبک بزرگ در ادبیات معاصر:

اینکه خاک سیهش بالین است                        اختر چرخ ادب پروین است

گرچه جز تلخی از ایام ندید                         هرچه خواهی سخنش شیرین است

صاحب آنهمه گفتار امروز                          سائل فاتحه و یاسین است

دوستان به که ز وی یاد کنید                        دل بی دوست دلی غمگین است

خاک در دیده بسی جان فرساست                    سنگ برسینه، بسی سنگین است

بینید این بستر و عبرت گیرد                       هرکه را چشم حقیقت بین است

هر که باشی و ز هرجا برسی                      آخرین منزل هستی این است

آدمی هرچه توانگر باشد                          چو بدین نقطه رسد مسکین است

اندر آنجا که قضا حمله کند                          چاره تسلیم و ادب تمکین است

زادن و کشتن و پنهان کردن                        دهر را رسم و ره دیرین است

خرم آن کس که در این محنت گاه                  خاطری را سبب تسکین است.

و می دانیم که این شعر بر سنگ قبرش نوشته است.

 او به راستی درخشنده ی تاریخ ادبیات ایران بود

و به حق پدر نام خوبی برایش نهاد.

یاد و نامش جاودان باد.

 

 

/ 2 نظر / 5 بازدید

[گل]