یک آرزو...

با نام حق

سلام

اکنون دیگر مطمئن شدم که مدیر  دستگیر شده و این دستگیری مدتی است ادامه دارد...

تا اتهامات وارده معلوم نشده اظهار نظر ناممکن و نادرست است

 ولی در این مدت که به صورت اینترنتی رابطه ای با ایشان داشتم

ایشان را خوش مشرب و دارای انعطاف زیاد دانستم ...

گرچه با دیدگاه هایشان چندان موافق نبودم

 امیدوارم  این ماجرا به زودی به پایان رسد...

همین!

یا حق

/ 2 نظر / 3 بازدید