با نام او

سلام

واعظان کين جلوه بر محراب و منبر می کنند

چون به خلوت می روند آن کار ديگر می کنند

مشکلی درام زدانشمند مجلس باز پرس

توبه فرمايان چرا خود توبه کمتر می کنند

الحق که خوب گفته حافظ

يه زمستونی برف شديد اومده بود

تو يه روز جمعه

منم  که هميشه داد می زدم که

اسلام در خطره و خلاصه جانماز آب می کشيدم

نرفتم نماز جمعه

اما يه عده ای که اصلا انتظار نمی رفت رفته بودند

بله....

 

/ 0 نظر / 3 بازدید