با نام حق

سلام

امروز اربعين بود

و فردا

دوازدهم فروردين

اگر بتوان گفت ثمره ی کوچکی است از اربعين

‎ امام‎ خميني‎ (ره‎‎) كـه از آغـاز مبارزات‎‎ ملت مسلمـان‎‎ ايـران در سـال‎ 1342 رهبري‎ انقلاب‎ اسلامي‎ رابه‎‎ عهده گرفت،

 در سخنرانيها و پيامهاي‎ خود نقشه‎ شوم‎ دشمنان‎ داخلي‎‎‎ و خارجي را كه‎ جمهوري‎‎ اسلامي را براي اداره‎‎ جامعه ناكارآمد مي‎ دانست

، نقـش‎ بر آب‎ كرده‎ و فرمود:

"فقط جمهوري‎ اسلامي، نه‎‎‎‎ يك‎‎ كلمه كم‎ نه يك كلمه زيـاد"

و به‎ اين‎ ترتيب‎ مخالفت‎ خود را با گروههايـي‎ كه‎ خواستار حكومتـي‎ دمكـراتيـك‎ بـا مـبنـاي‎ سوسياليستي‎‎ يا جمهوري‎ دمكراتيك‎ اسـلامـي بودند، ابراز مي‎ كرد.
جمهوري‎‎ اسلامي‎‎ يكي از شعارهاي به‎ حـق‎ ملـت‎ ايران‎ در روزهاي‎ مبارزه‎‎ بود كه شعار استقلال، آزادي،‎‎ جمهوري اسلامي‎

را كه‎‎ برخاستـه از اوج‎ شعور و درك‎ مذهبي‎‎ و انقـلابـي ملـت‎ ايران‎ بود

سر مي‎ دادند.
لفظ جمهوري‎‎ در جمهوري اسلامي‎ نشانگـر وجهـه‎ جمهوريت‎ نظام‎ و متكي‎‎ بودن‎‎ آن بر آراي‎ مردمي است‎

كه‎ چارچوب‎ نظام‎ حكومتي‎ ما را تشـكيـل‎ مي‎‎‎ دهد و كلمه‎ اسلامي نشانگر محتواي‎ دينـي، مذهبي‎ و ساختار و شاكله‎ حكومت‎ ايران‎ است‎

 كه‎‎ برگرفته از قوانين‎ استوار خداوندي‎ و سنت‎ و سيره‎ پيامبـر اكـرم‎ (ص) و اهـل‎ بيت‎‎ گرامیش‎ 

 (به خصوص سالار شهيدان )است.

اميد آنکه پاسش داريم.

 

 

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید