ما و بعد از رمضان

به نام رب جلیل

سلام

خوب عید رمضان هم آمد و رفت و ما ماندیم و عملمان

آیا نمی شود مثل رمضان در طول سال هم عمل کنیم؟

می شود با کمی تمرین ممکن است

امتحان کنیم.

/ 1 نظر / 4 بازدید