با نام حق

سلام

امروز هجرتی تاريخی رخ داد که مسير تاريخ را عوض کرد:

هجرت پيامبر از مکه به مدينه (مبدأ تاريخ هجری)

مسلمانان در نتيجه آزار و فشارهای قريش  دسته دسته رهسپار مدينه شدند و رسول خدا به انتظار اذن پروردگارش در هجرت از مـكه و رفتن به مدينه باقى ماندمشركان مكه از پيشرفت و گسترش اسلام پيوسته در بيم و هراسبودند و شكست و زوال خود را نزديك و نزديكتر مى ديدند از اين رو دردارالندوةگرد آمده ، به فكرچاره افتادند.

ابوجهل كه از سخت ترين دشمنان اسلام بود، گفت : اى جماعت قريش احدى از عرب محترم تراز ما نبود و ما در حرم امن الهى بوديم ، عرب هر سال دو بار به مكه مسافرت مى كرد وكسى در ما طمع نداشت تا آن كه محمد در ميان ما پيدا شد، ما او را بسبب صلاح وامانتش امين نام نهاده بوديم ، ولى مدتى مى گذرد كه رسول خداست . از اين رو خدايانما را بد گفت ، ما را سفيه و بى خرد ناميد، جوانان ما را فاسد كرد و جمع ما را بهافتراق كشانيد.اجتماع گرد آمده پس از بررسی پيشنهادات مختلف بر آن شدند كه از هر تيره اى از تيره هاى قريش يك مرد مشهور انتخاب شود حتى يك نفر هم از بنىهاشم ، و آن وقت همه يكباره به محمد حمله كرده به قتلش درآورند و خونبهای او را سه برابر و حتى اگر ده برابر هم خواستند بپردازند. سرانجام پانزده نفر از جمله ابولهب عموى رسول الله صلى الله عليه وآله و سلم را انتخاب كردند كه آن حضرت را بكشند.آنگاه از مجلسمشورت پراكنده شده ، قرار گذاشتند كه نقشه را شب هنگام اجرا كنند و كسى را از آنتصميم خبر ندهند .شب موعود، ابولهب گفت : شب مناسب نيست . منتظر بمانيم وقت صبححمله كرده كارش را بسازيم ، بنابراين در اطراف منزل آن حضرت به انتظارايستادند.

در اين هنگام آيهو «اذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوكاو يخرجوك و يمكرون و يمكرالله والله خير الماكرين» « و ياد کن هنگامى را كه كافراندرباره تو نيرنگ مى كردند تا تو رابه بند كشند يابكشند يا (از مكه ) اخراج كنند و نيرنگ مى زدند، و خدا تدبير مى كرد و خدا بهترينتدبير كنندگان است» (30 سوره انفال)و به اين ترتيب خداوند رسولش را از تصميم و توطئهآنان آگاه ساخت .

 ليله المبيت
رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم ماٌمور به هجرت و خروج ازمكه شد و از على عليه السلام خواست كه در بستر او بخوابد تا فكر كنند، كه او دربستر است . على عليه السلام با كمال اخلاص قبول كرد و در بستر آن حضرت آرميد و نبی اکرم(ص) در شب پنجشنبه اول ماه ربيع (سال 14 بعثت ) از مکه خارج شد. كفارفكر مى كردند كه رسول الله صلى الله عليه و آله در فراش خوابيده است ، ولى آن حضرتدر حالى سورهيسرا تافاغشيناهمفهم لايبصرونمى خواند، مشتى خاك بر آنها افكند و از ميان آنهاگذشت و به هدايت جبرئيل به طرف كوه ثور رفت و در راه ابوبكر را ديد. او را نيز باخود برد داخل غارثورگرديدند.چون صبح روشن شد،كفار به منزل حضرت حمله كرده و به طرف بسترش پيش رفتند، على عليه السلام از بستربيرون جهيد و ايستاد، و فرمود: چه شده چرا اينجا ريخته ايد؟ گفتند: عموزاده ات محمدكو؟ فرمود: مگر مرا نگهبان او كرده بوديد؟ آيا نگفتيد از شهر ما بيرون شو؛ او همرفت ديگر چه مى خواهيد.؟ شروع كردند به زدن او؛ ولى ابولهب نگذاشت او را زياداذيت كنند. كفار به ابولهب گفتند: اين كار حيله تو بود كه نگذاشتى شب كارمان راانجام دهيم .

 غار ثور

مهاجمان ناکام و خشمگين بيکار ننشسته و به هر سو در جستجوی محمد درآمدند.در پاره‏اى از روايات آمده كه در ميان قريش مردى بود ملقب به‏«ابو كرز»كه از قبيله خزاعه بود و در شناختن رد پاى افراد مهارتى بسزا داشت از اين رو چند نفر به دنبال او رفته و از وى خواستند رد پاى محمد را بيابد. ابو كرز اثر قدمهاى رسول خدا(ص)را از در خانه آن حضرت نشان داد و به دنبال آن همچنان پيش رفتند تا جايى كه ابو بكر به آن حضرت ملحق شده بود (5) گفت: در اينجا ابى قحافه يا پسرش نيز به او ملحق شده! اينان به دنبال جاى پاها همچنان تا در غار پيش آمدند. از آن سو رسول خدا(ص)و ابو بكر در غار آرميده و از شكافى كه وارد شده بودند بيابان و صحرا را مى‏نگريستند و خداى تعالى براى گم شدن رد پاى رسول خدا(ص)عنكبوتى را مامور كرده بود تا بر در غار تار بتند، و كبكهايى را فرستاد تا آنجا تخم‏بگذارند و به هر ترتيبى بود وقتى مشركين به در غار رسيدند، ابو كرز نگاه كرد ديد رد پاها قطع شده از اين رو همان جا ايستاد و گفت: محمد و رفيقش از اينجا نگذشته و داخل اين غار هم نشده‏اند زيرا اگر به درون آن رفته بودند اين تارها پاره مى‏شد و اين تخم كبكها مى‏شكست، ديگر نمى‏دانم در اينجا يا به زمين فرو رفته‏اند و يا به آسمان صعود كرده‏اند! آن حضرت سه روز در غارثورماند و سپساز غار بيرون آمد مردى از چوپانان قريش را ديد كهابناريقطنام داشت . به او فرمود: آيا بر جانم ، از تو ايمن باشم ؟ گفت : در آنصورت تو را حفظ كرده و كسى را از وضع تو مطلع نمى كنم يا محمد صلى الله عليه و آلهاراده كجا را دارى؟ فرمود: مى خواهم به يثرب بروم گفت : به خدا تو را از راهى مىبرم كه هيچ كس نداند.فرمود: برو به مكه و به على عليه السلام بشارت ده كه خدامرا اجازت هجرت فرموده است براى من آذوقه و مركبى آماده كند. ابن اريقطبه محضر على عليه السلام آمد و جريان را گفت : على عليه السلام براى حضرت خوراك راهويك مركب فرستاد و ابن بهيره نيز خوراك و دو تا مركب را آورد. آنگاه حضرت به طرفيثرب حركت فرمود.ابن اريقط او را بر راهنخلهازميان كوهها برد. پيوسته بيراهه مى رفتند، تا درقديدبه راه اصلى وارد شدند و تا در نزدام معبدبه استراحت پرداختند و اعجازى از آن حضرت در رابطه باشير گوسفند (ام معبد) ظاهر شد. سپس راه را به طرف يثربادامه دادند.

 

اهل مدينه از آمدن رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم مطلع بودند. چون روز مى شد مردان و زنان به استقبال آن حضرت مى رفتند و چون هواگرم مى شد برمىگشتند. «قباء»نام مکانی است در نزديكى مدينه كه فاصله‏اش تا شهر مدينه حدود دو فرسخ يا كمى بيشتر بوده و اكنون نيز مسجد بسيار زيبايى كه اساس آن را رسول خدا(ص)پى ريزى كرده است در آنجا وجود دارد و اطراف آن را باغهايى سرسبز فرا گرفته.روزى كه حضرت رسول(ص)وارد«قباء»شد نزديكيهاى ظهر بود و مردم‏«قبا»كه مايوس شده بودند به خانه‏ها رفتند اما يكى از يهوديان كه هنوز در جاى بلندى نشسته و سمت مكه را مى‏نگريست ناگهان چشمش به چند نفر افتاد كه از راه رسيدند و در زير درختى آرميدند، حدس زد كه افراد تازه وارد پيغمبر اسلام و همراهان او باشند از اين رو فرياد زد: اى فرزندان‏«قيله‏»آن كسى كه روزها به انتظارش بوديد وارد شد!

در اينكه پيامبر گرامی (ص) چند روز در قباء توقف كرده اند؛ اختلافى در روايات هست. بسيارى گفته‏اند سه روز در قباء بود تا على(ع)وفواطم (فاطمه دختر رسول خدا(ص)و فاطمه بنت اسد مادر آن بزرگوار و فاطمه دختر زبير) كه همراهش بودند به آن حضرت ملحق شده و سپس به سوى شهر مدينه حركت كرد و در پاره‏اى از روايات دوازده روز و پانزده روز نوشته‏اند و آنچه از نظر مورخين مسلم است اين مطلب است كه توقف آن حضرت بيشتر به خاطر آمدن على(ع) بود.روز جمعه آن حضرت ازقبا خارج شد و وقت ظهر بهقبيله بنى سالم رسيد و سپس به طرف مدينه به راه افتادند.رسول گرامی اسلام (ص) در ميان استقبال پر شور مردم يثرب وارد اين شهر گرديد.ناقه حضرت در زمينی که متعلق به دو فرزند يتيم‏«عمرو» که نامشان سهل و سهيل بودخوابيد وتبديل به مکانی گرديد که امروزه زيارتگاه عاشقان

/ 0 نظر / 3 بازدید