کی؟

به نام رب جلیل

سلام

خدا را شکر

زندگی خوبی دارم و همسر نیکوتری

شکر این نعمتها را کی توانم به جا آورم؟

کی؟

/ 2 نظر / 4 بازدید
محمود

[گل]

[دست]