روز جهانی هواشناسی 2005

با نام حق

سلام

و امروز:

روز جهانی هواشناسی 2005
 سازمان جهاني هواشناسي ، همه ساله 23 مارس مصادف با سوم فروردين را بعنوان روز جهانی روز هواشناسي تعيين کرده است.

مختصر بگويم که:

سازمان هواشناسی جهانی، سازمانی است متشکل از 187 عضو و وابسته به سازمان ملل متحد که وظيفه تحقيق و بررسی تغييرات هوا و اقليم زمين و علم هواشناسی و علوم وابسته به آن را عهده دار است. شعار امسال روز جهانی هواشناسی « هوا، شرائط جوی، آب و توسعه پايدار» می باشد؛ که به نقش مهم هوا و شرايط اقليمی و ارتباط مستقيم آن با پيشرفت و توسعه انسان در عرصه های مختلف اقتصادی-اجتماعی و حفاظت زيست محيطی و تاثير آن درکاهش يا جلوگيری از فقر در جوامع مختلف بخصوص کشورهای در حال توسعه می گردد.


چشم انداز و برنامه شش ساله اين سازمان (2011-2004) بررسی کارشناسی آب و هوا ی زمين، اقليم شناسی و توسعه همکاري های بين المللی و کشورهای جهان در اين خصوص، شناخت و حفاظت از منابع آبی و حفاظت از محيط زيست و در نظر گرفتن مسائل و مشکلات آن می باشد که امنيت بيشتر انسان ها و رشد اقتصادی جوامع را بهمراه دارد.

و اما در ايران در سال 1334 شمسي اداره كل هواشناسي كشور وابسته به وزارت راه تاسيس شد و در سال 1338 هواشناسي ايران به عنوان يكصدوسومين عضو سازمان هواشناسي جهاني به عضويت اين سازمان جهاني در آمد.

ممنونم

حضورـ۱

/ 0 نظر / 3 بازدید