عقل چي گفت؟

با نام معبود
خوب عقلتون ميگه دختر بازي كنيد يا يه نفرو آره ديگه ؟ كدوم يا ميگه پسر بازي كنيد خوب راهي كه دل مي گه همينه اما عقل چي ميگه ؟ من فكر مي كنم ميگه اگه گير افتادي چي آبروت ميره كه نه ؟؟
نمي دونم فكر كن
تا بعد
حضور

/ 0 نظر / 3 بازدید